79 views

nyengson
174 Comments

1/15/2008 11:46 pm
KuSvirana kwekutanga naMai Chipo

There is nothing wrong with the post. It is in the mother tongue of over 80% of Zimbabweans, Shona. If I translate it to english it will loose a lot of its sexy punch. So approve it as it is. Just remove this English bit.

“Nhasi kune jiti kwaMadhaure,” shamwari yangu Peter akataura achinditambidza chipfuko.

“Zve jiti ndezvepwere izvo,” ndakapindura ndichiisa chipfuko pamuromo. Ndakakweva huro mbiri ndokusumudza uso ndoti, “Hameno imi vanaPeter munonakidzwa nekuona matako evasikana vachitamba ngoma.”

“A. Ngoma inotambwa pajiti shamwari. Iwo matako aya ‒ mamwe unoti nhasi richadonha.” Peter akapinduru. Ndakati muromo tsitsa pachipfuko ndokutanga kukweva hwahwa. “Aikazve shamwari. Usandipedzere akadaro achibata chipfuko.”

“Ndasiya hwahwa hwakawandisa umu. Chipedza hwese,” ndakapindura ndichimutambidza chipfuko chakanga chava gasva. “Ndichakuperekedza kujiti asi handigarisiko.”

“Ana Tichaona. Ukanakirwa kekutamba kwevasikana haibviko. Nekuda kwaunoita beche kuya.”

Kwasviba ndakapfuura nekumba kwavanaPeter ndokunanga kwaMadhaure kwaive nengoma. Takanzwa kuti kindingi, kindingi kurira tiri munzira tikaziva kuti chakanga chatsva kare. Takasvika takaona haikona kutaura. Guruva rakanga riri bwititi, idzo tsoka dzichikwenga pasi vanhu vachitamba.

Peter akaita zvekusvetuka kupinda mudariro ndokutanga kutamba pakare pakare. Rume raiti rikagwesha namabvi, rikazoti mudenga kwaku kana rodzoka pasi rozvonyongotsa makumbo. Mabhurukwa akanga anzwa nekubvaruka akanga ongoti rengwende rengwende. Bhutsu yakanga yakashama kuzvigunwe semuramba wadzipwa nechidhambakura, yainokora ivhu ichirimwaya kwesekwese, tsoka dzichipiyaniswa piyaniswa.

“Kaaaa bhasikoroooo! Bata mwana adonha! Bata! Bata! Bata mwana adonha!” ndicho chimbo chaityora vanhu makumbo nekutamba.

Ndakatora chinguva ndakayeverwa nekutamba kweshamwari yangu kwekanguva. Asi ndakazoona umwe musikana kana kuti mukadzi aizvibaya nekutamba ari nechemberi kwedariro. Apa ndipo pandakapera mate mukanwa. Mwana aitamba iyeye. Chiuno chaizvonyongoka kunge chakatyoka mapfupa kare kare. Mwana aitamba aya inonzi kongonya. Matako ake aiita seachasvotoka akarasika nekuzunzwa kwaaiitwa. Pakare pakare rumbo rwakabva rwachinjwa.

“Rueben amawie Rueben! Rueben amawie Rueben! Ndonorara kwaanaRueben amaiwe! Anotenga chingwa neshuga amaiwe!”

Ipopo ndakabva ndati kwaku ndokuti mudariro mbikiti. Ndakatanga kutamba chovha yakapenga. Ndaimwaza makumbo asiri angu. Ndakaswedera pedyo nemukadzi aizviuraya nekongonya. Ndakabva ndachinja sitaira ndokutanga kutamba kongonya ndiri mushure make. Ndakambotanga ndiri nechekure asi ndakaswedera zvishoma nezvishoma. Ndava pedyo naye ndakabva ndamubata muchiuno nemaoko ese ndokutanga kutamba kongonya ndichimutevera. Akati cheu asi haana kumira kutamba.

Takambotamba takadaro kwechinguva. Musikana akazotanga kutamba achidududza. Ipapo akandigumha nematako ake. Mboro yangu yakabva yamira. Rombo raive rekuti ndakanga ndakapfeka nduwe yaibata saka hazvaioneka kuti mboro yamira.

Musikana paakandigumha kepiri akazvinzwa kuti mboro yangu yamira asi haana kumira kutamba. Akabva avamba kuramba achindigumha nematako ake. Ndakatozoona kuti aitotambisa matako ake kuti anyatsogumha pane mboro chaipo. Iyowo mboro yakabva yati huya tiende, kuoma kuita dombo chairo.

Ndaneta ndakaregedza musikana ndokubuda mudariro. Ndakananga seri kwemusha wavaMadhaure ndichiti zvimwe ndikaita weti mboro ngavate. Ndakainda pazimounde raive nechekure nemusha zvishoma. Ndakamira pasi pomuti ndokutanga kuita weti.

Ndakanzwa kuti chwaka necheshure kwangu ndokuti cheu. Ndakaona aa inga ndiya mukadzi uya wandanga ndichitamba naye akanga anditevera.

“Mai Chipo ibva kuno ndiri kuda kuita weti.”

“Ndinoda kuitawo weti saka ndinotya ndikamira kure newe.”

Mukadzi akasvikomira pamberi pangu chaipo ndokusumudza dhirezi kusiya bhurugwa rava pachena. Akaita kakukotamira ndokutanga kuita weti nepadivi pebhurugwa zviya zvinoita vakadzi. Ndakamboda kutarisa rutivi asi ndakaramba ndichiyeverwa nekuurungana kwakanga kwakaita matako amai Chipo.

“Asi matako ako akanaka wena shamwari,” ndakataura. Mai Chipo haana kupindura asi kuti akatanga kuzunya muviri wake apedza kuita weti.

Ndakaswedera pedyo naye ndokutanga kupuruzira matako ake. Mukadzi haana chaakataura uye akaramba akakunya dhirezi. Ndakapidza ruoko mubhurugwa ndokutanga kusvinyanga matako nemaoko ese. Mukadzi akawedzera kukotamira kusvikira ruoko rwangu rwasangana nebeche. Beche rakanga rakanyorova iroro, kwete kunyorova kweweti asi kunyorova kwezemo rakawanda.

Handina kana kuzoziva kuti ndakanga ndakanganwa kudzorera mboro mubhurugwa ndapedza kuita weti. Ndakatozozviyeuka ndanzwa mboro yangu yanzi dzvi. Mai Chipo akatanga kubonyora mboro yangu. Iniwo ndakapinza zvigunwe mubeche ndichisvinyangasvinyanga matinji ayo akanga akareba nekunyorova kunge adirwa oiri.

“Ndisvirewo Tichaona. Murume wangu andiregerera mazuva awanda.” Mukadzi akakumbira.

“Mira ndimbotanga kunyatsopukuta beche.” Ndakapindura.

“Ehe nyatsondibatabata. Zviri kunaka.” Mai Chipo vakapindura. Ndakapinza chigunwe ndokutanga kuchipukutira mukati mebeche. Mukadzi akanga ofemera pamusoro sendere radonha mumuti. Akaramba achibonyora mboro yangu zvakapfava kunge anopuruzira kacheche.

“Chinyatsokotama ndipinze mboro.” Ndakazotaura.

Mukadzi akandifuratira ndokunyatsokotama. “Pinza yese Tichaona. Womira wakadaro kana yapinda mubeche. Ndinoda kumbonyatsoiteerera.”

Ndakanangisa mboro pabeche kusvikira yagunzva matinji. Ndakapinza nzvonyo yemboro zvinyoronyoro pakati pematinji. Yanyatsonanga musuwo webeche, ndakabata Mai Chipo muchiuno ndokuti mboro yese pfeee mubeche. Ivo vakanyatsokotamisa musana kuti beche rinyatsodzoka shure.

Mboro yati yese tindindi mubeche takamira yakadaro. Beche raMai Chipo rainaka vakomana. Ndainge ndakanyika mboro muhuchi chaimo.

“Ndibatebate gongo.” Mai Chipo vakadaro. Ndakakotamira ndokupinza ruoko pakati pemakumbo avo nechemberi. Ndakatsvanzvadzira beche kusvika zvigunwe zvangu zvabata gongo. Gongo ramai Chipo rakanga rakakura kunge kachigunwe kemwana mudiki. Pandakaribata mai wakaita kakuvhizuka semunhu uya abatwa nemagetsi. Beche ravo rakabva ratanga kushinya nekuregedza mboro yangu. Makumbo amai Chipo akatanga kubvunda setsanga dziri murwizi ruzere.

Mushure mechinguva beche ravo rechishinya nekuregedza mboro vakatura befu guru.

“Aha! Apa wanditundisa zvinonaka wena Tichaona. Mboro yako nekukura kwayakaita ndiri kunyatsoinzwa kuti mubeche mangu mune mboro chaiyo. Nyama dzese dzebeche rangu dzakagumhana neganda remboro yako zvekuti ndiri kunyatsonzwa kunakirwa. Ndatoshinga chaizvo kuti ndisachemerere zvinonzwikwa nevanhu.” Vakatsanangura vapedza kutunda mai Chipo.

“Chikoira utundewo. Asi ukanonoka ndinokutangira futi.” Vakazodaro mai Chipo.

Ndakatanga kukoira ndichiti kurumidzei zvishoma. Ndakambotanga ndakakotamira ndakabata gongo ramai Chipo. Ndakazoregedza ndokunyatsobata chiuno chavo nemaoko ese. Ndakatanga kukoira sendinotamba kongonya mushure mavo.

Nenguva isipi beche rakatanga kushinya mboro yangu zvakare. Ndakanakirwa zvekuti huya uone. Chiuno changu chakabva chatanga kukoira chega. Pandakati koi koi mboro yangu yakaregedzera uronyo mukati mebeche kuti tsati. Makumbo amai Chipo akatanga kubvundirira zvakare. Chiuno changu chakaramba chichikoira iyo mboro ichngodira uronyo kuti tsati, tsati, tsati. Pese payaiti tsati mboro yaiita kugwinha iri mukati mebeche. Mai Chipo vakanga vachitsvanzvadzira shure kwavo kuedza kuti vandibata vandikakate mboro iwedzere kupinda.

Takapedzerana kutunda pamwechete. Takambomira takadaro kusvikira mboro yavata irimo mubeche. Pandakazoiti svoto kubva mubeche Mai Chipo vakaira ndokutendeuka ndokunyatsoitarisa kuti ndee.

“Mboro inonaka iyi. Ndichatokutsvaga mumwe musi kuti undidzokorore mumwe musi.”

“Tichazobatwa nababa vaChipo manje,” ndakadaro.

“Tinotamba takachenjerawo shamwari. Ini haisi mhosva yangu baba vaChipo vanongogara vachisvirana nemahure ekundhari ini vachindisiya ndakadaro. Ini wacho zemo rinondibata zvakanyanyisa zvekuti ndinotambura nekushaya anondisvira.”

Mai Chipo vapedza kutaura vakabata mboro yangu ndokukotama ndokuitsvoda panzvonyo.

“Chirega ndiende kumba ndinogeza,” vakadaro. “Ndikadzokera kunotamba ndinonzwikwa nevanhu kunhuwa beche.”

Takaparadzana ini ndodzokera kwaitamba vamwe.


To link to this group topic KuSvirana kwekutanga naMai Chipo use [group_post 1842492] in your messages.